ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

ΝΟΜΟΣ 1652/1986

Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμισης συναφών θεμάτων

(ΦΕΚ 167 Α’/30.10.1986)

Άρθρο 1

 1. Με τη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρεί κατ’ έτος στο μισθωτή, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τη χρήση τουριστικού καταλύματος και να παρέχει σ’ αυτόν συναφείς υπηρεσίες για καθορισμένο από τη σύμβαση χρονικό διάστημα και ο μισθωτής να καταβάλει το μίσθωμα που συμφωνήθηκε.

Ως τουριστικά καταλύματα για την εφαρμογή του νόμου αυτού νοούνται ξενοδοχειακές μονάδες και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. Η χρονομεριστική μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα 5 έως 60 ετών.

 1. Η χρονομεριστική μίσθωση καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε μεταγραφή.
 2. Αν ο μισθωτής είναι μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό, το μίσθωμα συμφωνείται σε συνάλλαγμα, που εκχωρείται υποχρεωτικά από τον εκμισθωτή στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσα σε ένα μήνα από την είσπραξή του.

Με πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να ρυθμίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 2

 1. Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι του μισθωτή και εκμισθωτή υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου τους που απορρέουν από τη σύμβαση.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής του μισθωτού εφαρμόζεται το άρθρο 612 Α.Κ., αλλά τυχόν προκαταβληθέντα μισθώματα δεν αναζητούνται.

 1. Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα της υπομίσθωσης ή της παραχώρησης της χρήσης του καταλύματος που μίσθωσε, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου αυτού, σε τρίτους για μία ή περισσότερες περιόδους.
 2. Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι του εκμισθωτή δεν έχουν αξίωση για μισθώματα που έχουν προκαταβληθεί στο δικαιοπάροχό τους. Το ίδιο ισχύει και για τα μισθώματα που έχουν κατασχεθεί από δανειστές του δικαιοπαρόχου τους.

Άρθρο 3

 1. Υποθήκες, προσημειώσεις, αναγκαστικές και συντηρητικές κατασχέσεις για την εξασφάλιση απαιτήσεων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δήμων και κοινοτήτων, οργανισμών κοινωνικών ασφαλίσεων, τραπεζών ή άλλων δανειοδοτικών οργανισμών, υφιστάμενες επί ακινήτων τα οποία εκμισθώνονται κατά το άρθρο 1 του νόμου αυτού, αποσβένυνται και αίρονται, αν χορηγηθεί εγγυητική επιστολή, με την οποία θα καλύπτεται το σύνολο της απαίτησης από ελληνική ή ξένη τράπεζα. Ο δανειστής δικαιούται να αποκρούσει την προτεινόμενη εγγυητική επιστολή, εφόσον προτείνει ή αποδέχεται άλλη.
 2. Για την κατά την §1 του παρόντος άρθρου άρση και απόσβεση βαρών, δύναται να εκχωρούνται τα μισθώματα προς το δανειστή ή προς την εγγυήτρια τράπεζα εφαρμοζόμενης όμως της διατάξεως του άρθρου 1 §3.
 3. Κάθε διαφορά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου επιλύεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Επίσης για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1323 και επόμενα του Α.Κ.

Άρθρο 4

 1. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ε.Ο.Τ. την κατάρτιση χρονομεριστικής μίσθωσης. Ο Ε.Ο.Τ. έχει δικαίωμα να ελέγχει και να παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης.
 2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: α) καθορίζονται οι όροι ολικής ή μερικής υπαγωγής τουριστικών καταλυμάτων, κατά περιοχές της χώρας, στις διατάξεις του νόμου αυτού, β) ρυθμίζεται κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία και οργάνωση των καταλυμάτων και υπηρεσιών που μισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, γ) ορίζονται όροι που πρέπει να περιέχονται στη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης, υπομίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης και δ) ρυθμίζεται κάθε θέμα που ανάγεται στην εφαρμογή της §1 αυτού του άρθρου.

Άρθρο 5

Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται στη μίσθωση πράγματος εφαρμόζονται και στη χρονομεριστική μίσθωση για θέματα που δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, επιφυλασσομένης της διατάξεως του δεύτερου εδαφίου της §1 του άρθρου 2 του νόμου αυτού.

Άρθρο 6

 1. Η παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού, καθώς και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, αποτελεί λόγο ανάκλησης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, για την υπαγωγή της επιχείρησης στις διατάξεις του.
 2. Με τις αποφάσεις του άρθρου 4 §2 καθορίζονται περιοριστικώς οι προϋποθέσεις ανάκλησης της παραπάνω απόφασης.

Άρθρο 7

Τα προβλεπόμενα από το νόμο έξοδα, τέλη, δικαιώματα συμβολαιογραφικών συλλόγων, εισφορές υπέρ του Ταμείου ασφάλισης συμβολαιογράφων, αναλογικά και πάγια έξοδα και δικαιώματα υποθηκοφυλακείου και γενικά οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων μειώνονται στο μισό, εκτός από το τέλος χαρτοσήμου.

Άρθρο 8

Κυρώνεται η 503007/1976 (ΦΕΚ Β’) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.

 

(Επιμέλεια: Παναγιώτη Παπαδουλάκη, δικηγόρου).

 Επιστροφή στους Νόμους

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα