Παρακάτω παρατίθεται το άρθρο του πρόσφατου νόμου, με τον οποίο τροποποιούνται διατάξεις για τις επαγγελματικές (εμπορικές) μισθώσεις. Οι τροποποιήσεις έχουν πολλά νομοτεχνικά προβλήματα, τα οποία σύντομα θα αναλυθούν σε σχετικό μου άρθρο. Παναγιώτης Παπαδουλάκης.

Ν. 2741/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 7

Τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις

 1. Οι περιπτώσεις δ’ και ε’ της παρ.1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 αντικαθίστανται ως εξής:
 2. “δ. Οι μισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθμών ή περιοχών λιμένων η αεροδρομίων (περιλαμβανομένων και των χώρων εντός σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων των αστικών ηλεκτρικών σιδηροδρόμων).

  ε. Οι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων”.

 3. Η περίπτωση ια’ καταργείται και η περίπτωση ιβ’ της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
 4. “ιβ. Οι μισθώσεις χώρων που χρησιμοποιούνται ως κυλικεία ή για την εγκατάσταση διαφημίσεων, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε είδους αθλητικά κέντρα και γυμναστήρια, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία ή χρήση στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ή σε αθλητικά σωματεία ή ενώσεις αυτών, ανεξαρτήτως αν λειτουργούν ως υπηρεσίες αυτών ή ως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες την 5η Αυγούστου 1991 μισθώσεις των χώρων αυτών”.

 5. Στην περίπτωση ιστ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 η λέξη “οπωροκηπευτικών” διαγράφεται.
 6. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιη’ της παρ.1 το άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
 7. “Στις περιπτώσεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του παρόντος”.

 8. Μετά την περίπτωση ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 προστίθεται περίπτωση ιθ’ ως εξής:
 9. “ιθ. Οι μισθώσεις ακινήτων που συνομολογούνται με χρηματοδοτική μίσθωση”.

 10. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995 αντικαθίστανται ως εξής:
 11. “1. Η μίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.

  2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε μισθώσεις που έχουν συμφωνηθεί για χρόνο μεγαλύτερο των δώδεκα (12) ετών”.

 12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 4 του άρθρου 5, το άρθρο 6 και η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του π.δ. 34/1995 καταργούνται.
 13. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων 6 και 7 και του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μισθώσεις.
 14. Αποφάσεις που διατάσσουν την απόδοση του μισθίου για λόγο που προβλέπεται από τις καταργούμενες με τον παρόντο νόμο περιπτώσεις δεν εκτελούνται, εκτός από τη διάταξή του, που αφορά τη δικαστική δαπάνη, οι δε εκρεμμείς δίκες καταργούνται.
 15. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 16. “Περαιτέρω αναπροσαρμογή του οριζόμενου κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μισθώματος γίνεται κάθε έτος και ανέρχεται σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)”.

 17. Η παρ.2 του άρθρου 9 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 18. “Η αξία των ακάλυπτων χώρων υπολογίζεται με βάση τον εκάστοτε οριζόμενο από τον Υπουργό Οικονομικών σχετικό τύπο”.

 19. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του π.δ. 34/1995 η φράση “ή ως προς τις μισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος δεκαοκτώ (18) μήνες”, διαγράφεται.
 20. Οι παράγραφοι 11, 12, 13, 14 του άρθρου 58 του π.δ. 34/1995 τροποποιούνται, από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:
 21. α) Το πρώτο εδ. της παραγράφου 11 αντικαθιστάται ως εξής:

  “Ως χρόνος παραμονής στη χρήση του μισθίου, κατά την έννοια της προηγούμενη3ς παραγράφου νοείται ο συνολικός χρόνος που συμπληρώνεται στο πρόσωπό του κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2041/1992 μισθωτή, ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης”.

  Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, οι εντός παρενθέσεως λέξεις αντικαθίστανται ως εξής: “(άρθρο 5 παρ.2 του ν. 2041/1992)”.

  β) Μετά το τέλος της παραγράφου 12 οι εντός παρενθέσεως λέξεις αντικαθίστανται ως εξής: “(άρθρο 5, παρ.3 του ν. 2041/1992, 2 παρ.3 του ν. 2235/1994)”.

  γ) Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 13 οι εντός παρενθέσεως λέξεις αντικαθίστανται ως εξής: “(άρθρο 4 του ν. 2041/1992)”.

  δ) Μετά το τέλος της παραγράφου 14 προστίθενται λέξεις εντός παρενθέσεως ως εξής: “(άρθρο 5 παρ.5 του ν. 2041/1992)”.

 22. Το άρθρο 60 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 23. Άρθρο 60

  1. Σε περίπτωση απόδοσης του μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 10 έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος και σε κάθε περίπτωση λήξης της μίσθωσης λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας, ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή για την αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο της λήξης της μίσθωσης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

  2. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει την αποζημίωση του παρόντος άρθρου πριν από την απόδοση του μισθίου, αλλιώς ο μισθωτής δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση”.

 24. Το άρθρο 61 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 25. “Άρθρο 61

  Τα ποσά του προηγούμενου άρθρου δεν οφείλονται στις εξής περιπτώσεις:

  α. Αν ο μισθωτής αποχωρήσει οικειοθελώς από το μίσθιο.

  β. Στις μισθώσεις των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, και στ’ της παρ.1 του άρθρου 1 του παρόντος, εφόσον δεν ασκούντται στο μίσθιο εμπορικές πράξεις.

  γ. Στις μισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος.

  δ. Στις περιπτώσεις που η αγωγή απόδοσης του μισθίου για λήξη της μίσθωσης, που έχει επέλθει είτε σύμφωνα με τις παραγράφους 10 έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος είτε λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας, ασκηθεί μετά παρέλευση εννέα (9) μηνών από αυτή τη λήξη της μίσθωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο του εννεαμήνου η μίσθωση θεωρείται ότι έχει παραταθεί για τέσσερα (4) χρόνια, μετά δε τη λήξη της τετραετίας δεν οφείλονται τα ποσά του προηγούμενου άρθρου”.

 26. Τα άρθρα 60 και 61 του π.δ. 34/1995, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δίκες.
 27. Το άρθρο 62 του π.δ. 34/1995 καταργείται.
 28. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 67 του π.δ. 34/1995 προστίθεται νέα παράγραφος 4 σε 5, ως εξής:
 29. “4. Όπου στο παρόν αναφέρεται οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης νοούνται και οι δυο βαθμοί αυτοδιοίκησης”.

 30. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.17 του άρθρου 41 του ν. 2648/1998, μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτή το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. ή την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, που υπάγονται στο π.δ. 34/1995 και έληξαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφοι 10 και 12 αυτού ή που λήγουν οποτεδήποτε, μπορούν να παρατείνοντα μέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α. ή της Κτηματικής Εταιρείας τουο Δημοσίου και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή. Το ετήσιο μίσθωμα στις παραπάνω παρατάσεις δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το 10% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόμενο.
 31. α) Η παρ.1 του άρθρου 647 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται ως εξής:
 32. “1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 δικάζονται όλες οι κύριες ή παρεπόμενες διαφορές από μίσθωση κάθε είδους πράγματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία”.

  β) Ο τίτλος του αντίστοιχου κεφαλαίου μετονομάζεται από “Διαφορές απόδοσης ή παράδοσης μισθίου” σε “Μισθωτικές διαφορές”.

 33. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να γίνει νέα κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων για τις εμπορικές μισθώσεις και των μεταγενέστερων διατάξεων που άμεσα ή έμμεσα τροποποιούν η συμπληρώνουν αυτές. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η διαγραφή, σύμπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων, καθώς και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειμένου.
 34. α) Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, που έχουν παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2496/1997 παρατείνονται από τότε που έληξαν μέχρι την 31.12.2000.

β) Κατά της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν λόγω λήξης της μίσθωσης χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων χωρεί ανακοπή λόγω της εκ του νόμου παράτασης αυτών των μισθώσεων. Μετά την άσκηση της ανακοπής χορηγείται από το δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου αναστολή εκτέλεσης.

 Επιστροφή στους Νόμους

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα