ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο1

Ποιες δικονομικές διατάξεις καταργούνται

Από την εισαγωγή του κώδικα πολιτικής δικονομίας καταργούνται

α) ο νόμος της 2/14 Απριλίου 1834 "περί πολιτικής δικονομίας",

β) ο νόμος της 23 Ιουλίου 1903 "περί πολιτικής δικονομίας της κρητικής πολιτείας",

γ) τα άρθρα 315 έως 409 της κρητικής πολιτικής δικονομίας της 25 Ιανουαρίου 1880,

δ) τα άρθρα 50 έως 56 της ειδικής δικονομίας των Κρητών της 10 Φεβρουαρίου 1880, όπως ίσχυαν ως τώρα,

ε) κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη σ' αυτόν, και

στ) κάθε διάταξη που αφορά θέματα που ρυθμίζει ο εισαγόμενος κώδικας, εφόσον δεν συμβιβάζεται με τις διατάξεις αυτού του κώδικα και δεν ορίζει διαφορετικά στο νόμο αυτόν.

Άρθρο 2

Εξακολούθηση των διεθνών συμβάσεων

Με την εισαγωγή του κώδικα πολιτικής δικονομίας δεν επηρεάζεται η ισχύς δικονομικών διατάξεων που στηρίζονται σε διεθνείς συμβάσεις.

Άρθρο 3

Υποκατάσταση σε παραπεμπόμενες διατάξεις που καταργούνται

1. Στις περιπτώσεις που ειδικοί νόμοι παραπέμπουν σε διατάξεις οι οποίες καταργούνται με το νόμο αυτόν, από την εισαγωγή του κώδικα πολιτικής δικονομίας εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του.

2. Στις περιπτώσεις που διατάξεις του αστικού κώδικα ή άλλου νόμου παραπέμπουν στην αρμοδιότητα και στην επ' αναφορά διαδικασία γενικά του προέδρου πρωτοδικών ή στη διαδικασία των άρθρων 634 έως 639 της πολιτικής δικονομίας, ή 564 έως 568 της κρητικής δικονομίας, από την εισαγωγή του ΚΠολΔ είναι αρμόδιο το μονομελές πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

3. Στις περιπτώσεις που διατάξεις νόμων παραπέμπουν στην επ' αναφορά διαδικασία ενώπιον του πρωτοδικείου ή στη διαδικασία των άρθρων 640 έως 654 της πολιτικής δικονομίας ή 557 έως 560 της κρητικής πολιτικής δικονομίας, από την εισαγωγήν του ΚΠολΔ εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 740 επ., εκτός αν ο νόμος αυτός ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 4

Καταργούνται και οι ειδικοί προγενέστεροι κανόνες

Από την εισαγωγή του ΚΠολΔ καταργούνται όλες οι διατάξεις νόμων που καθιερώνουν ειδικές διαδικασίες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων ή ειδικούς κανόνες για ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων που εισάγονται στα δικαστήρια αυτά, εκτός αν ο νόμος αυτός ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 5

Εξουσιοδότηση για μεταγενέστερες αυξομειώσεις των χρηματικών ποσών

1. Όλα τα χρηματικά ποσά που ορίζουν οι διατάξεις του ΚΠολΔ σε δραχμές, επιτρέπεται να αυξομειώνονται με διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του υπουργού δικαιοσύνης.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος

α) που ασκήθηκε η αγωγή ή η αίτηση, όταν πρόκειται για την αρμοδιότητα του δικαστηρίου ή την εφαρμογή ειδικών διατάξεων ή ειδικών διαδικασιών,

β) που εκδόθηκε η απόφαση, όταν πρόκειται για το επιτρεπτό ένδικου μέσου και την αρμοδιότητα του δικαστηρίου που το δικάζει,

γ) που επιβλήθηκε η ποινή, όταν πρόκειται για χρηματικές ποινές, και

δ) που γεννήθηκε η έννομη σχέση, όταν πρόκειται για το επιτρεπτό της απόδειξης με μάρτυρες.

Άρθρο 6

[Διατήρηση των κανόνων για τα δικαστήρια σύγκρουσης καθηκόντων]

Καταργήθηκε έμμεσα με το άρθρο 58 του ν 345/1976.

Άρθρο 7

Κατάργηση των χρηματιστηριακών δικαστηρίων

1. Από την εισαγωγή του ΚΠολΔ καταργούνται το άρθρο 38 του νόμου 3632 της 17/26 Ιουλίου 1928 "περί χρηματιστηρίων αξιών" και το προεδρικό διάταγμα της 15/15 Απριλίου 1929 "περί εκδικάσεως των χρηματιστηριακών διαφορών", οι παρ.3 επ. του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος της 2/10 Νοεμβρίου 1923 "περί χρηματιστηρίου εμπορευμάτων", τα άρθρα 51 έως 63 του εμπορικού νόμου καθώς και όλες οι διατάξεις νόμων που καθιερώνουν ειδικά πολιτικά δικαστήρια ή υποχρεωτικές ή αναγκαστικές διαιτησίες για την εκδίκαση διαφορών ιδιωτικού δικαίου, εκτός από εκείνες που ορίζονται στα άρθρα 8 και 46.

2. Οι εκκρεμείς δίκες κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ, ενώπιον των ειδικών πολιτικών δικαστηρίων ή των υποχρεωτικών ή αναγκαστικών διαιτησιών που καταργούνται με την παρ.1, συνεχίζονται ενώπιόν τους σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις εωσότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.

Άρθρο 8

[Διατήρηση των κανόνων για τους μουφτήδες των μουσουλμάνων]

Καταργήθηκε έμμεσα με το άρθρο μόνο του ν 1920/1991.

Άρθρο 9

Μεταβατικό δίκαιο για την υλική αρμοδιότητα και το είδος της διαδικασίας

1. Από την εισαγωγή του ΚΠολΔ καταργούνται όλες οι διατάξεις που ορίζουν την καθ' ύλην ή κατά τόπον αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων για την εκδίκαση των υποθέσεων που υπάγονται σ' αυτά.

2. Οι δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ συνεχίζονται ενώπιον των δικαστηρίων όπου είχαν εισαχθεί ή είχαν παραπεμφθεί, εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την εισαγωγή του είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδια, και αν είναι αναρμόδια, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΠολΔ για την αρμοδιότητα.

3. Στις περιπτώσεις της παρ.2 η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου που ίσχυε έως την εισαγωγή του ΚΠολΔ.

Άρθρο 10

Μεταβατικό δίκιο για την παρέκταση της αρμοδιότητας

1. Τα άρθρα 42 έως 51 του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που εκκρεμούν ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων κατά την εισαγωγή του.

2. Συμφωνία για παρέκταση της αρμοδιότητας που είχε συνομολογηθεί πριν από την εισαγωγή του ΚΠολΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου που ίσχυε έως τότε, είναι έγκυρη, αν αφορά την κατά τόπον αρμοδιότητα.

Άρθρο 11

[Μεταβατικό δίκαιο για διαφορές από το ενοικιοστάσιο]

Καταργήθηκε έμμεσα με την κατάργηση του ενοικιοστασίου (11 παρ.2 αν 342/1968).

Άρθρο 12

Μεταβατικό δίκαιο για τις διαδικαστικές πράξεις

Στις δίκες που κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ είναι εκκρεμείς στον πρώτο βαθμό, οι διαδικαστικές πράξεις ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, όσες όμως είχαν ενεργηθεί πριν από την εισαγωγή του ρυθμίζονται από το προγενέστερο δίκαιο.

Άρθρο 13

Μεταβατικό δίκαιο για τις προθεσμίες

1. Οι διατάξεις των άρθρων 144 έως 151 του ΚΠολΔ για τις προθεσμίες εφαρμόζονται, εφόσον η επίδοση ή το γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας συντελέστηκε μετά την εισαγωγή του ΚΠολΔ.

2. Η διάρκεια των προθεσμιών που είχαν αρχίσει πριν από την εισαγωγή του ΚΠολΔ και δεν έχουν λήξει, καθώς και η παρέκτασή τους, κρίνονται σύμφωνα με το δίκαιο που ίσχυε πριν από την εισαγωγή του, η παράταση όμως, η αναστολή και η διακοπή τους εξαιτίας γεγονότων που επήλθαν μετά την εισαγωγή του ΚΠολΔ κρίνονται με βάση τις διατάξεις του.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 152 έως 158 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις προθεσμίες που είχαν αρχίσει πριν από την εισαγωγή του, εφόσον δεν περατώθηκε η δίκη με αμετάκλητη απόφαση.

Άρθρο 14

Μεταβατικό δίκαιο για τα δικαστικά έξοδα

1. Οι διατάξεις των άρθρων 173 έως 174 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς πριν από την εισαγωγή του.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 176 έως 193 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

Άρθρο 15

Μεταβατικό δίκαιο για τις ποινές ευταξίας

Οι διατάξεις των άρθρων 205 έως 206 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

Άρθρο 16

Μεταβατικό δίκαιο για τη συμβιβαστική επέμβαση

Οι διατάξεις των άρθρων 208 έως 214 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις αγωγές που είχαν ασκηθεί πριν από την εισαγωγή του και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί.

Άρθρο 17

Μεταβατικό δίκαιο για την προδικασία και τη συζήτηση στο ακροατήριο

Οι διατάξεις των άρθρων 226 έως 281, 296 και 297 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις αγωγές που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

Άρθρο 18

Μεταβατικό δίκαιο για τη διακοπή, κατάργηση και περάτωση της δίκης

1. Οι διατάξεις των άρθρων 286 έως 312 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 313 έως 320 και 332 έως 334 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν πριν από την εισαγωγή του.

Άρθρο 19

Διατήρηση κανόνων για εξώδικη πραγματογνωμοσύνη και δειγματοληψία

1. Διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικές διατάξεις για διεξαγωγή εξώδικης πραγματογνωμοσύνης ή δειγματοληψίας.

2. Το δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα τις γνωμοδοτήσεις πραγματογνωμόνων σύμφωνα με την παρ.1 ή τις αποφάσεις διοικητικών αρχών ή συλλογικών οργάνων της διοίκησης που εκδίδονται με βάση τις γνωμοδοτήσεις αυτές και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Άρθρο 20

Μεταβατικό δίκαιο για τους περιορισμούς της μαρτυρικής απόδειξης

Οι διατάξεις των άρθρων 393 και 394 ΚΠολΔ εφαρμόζονται στις δικαιοπραξίες που καταρτίστηκαν μετά την εισαγωγή του.

Άρθρο 21

Μεταβατικό δίκαιο για την εξέταση των διαδίκων και τον όρκο

Οι διατάξεις των άρθρων 415 έως 420 και 421 έως 431 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του. Διαδικαστικές πράξεις απόδειξης που έγιναν κατά τις διατάξεις του δικαίου που ίσχυε πριν από την εισαγωγή του ΚΠολΔ κρίνονται κατά το δίκαιο αυτό. Αν πριν από την εισαγωγή του ΚΠολΔ είχε επιβληθεί δικαστικός όρκος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του δικαίου που ίσχυε τότε.

Άρθρο 22

Μεταβατικό δίκαιο για τα έγγραφα

1. Οι διατάξεις των άρθρων 432 έως 499 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στα έγγραφα που συντάσσονται από την εισαγωγή του.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 450 και 465 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί πριν από την εισαγωγή του.

Άρθρο 23

Μεταβατικό δίκαιο για τις ειδικές διατάξεις μικροδιαφορών, λογοδοσίας και διανομής

1. Οι αγωγές που έχουν ασκηθεί κατά τις διατάξεις του νομ. διατάγματος της 9/16 Νοεμβρίου 1925 "περί εκδικάσεως των μικροδιαφορών κ.λ.π.", όπως το διάταγμα αυτό κυρώθηκε με το νόμο 4204 του 1929, και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί έως την εισαγωγή του ΚΠολΔ, δικάζονται κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 473 έως 477 του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 478 έως 494 του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

Άρθρο 24

Μεταβατικό δίκαιο για το παραδεκτό και τη νομική βασιμότητα των ένδικων μέσων

1. Το παραδεκτό των ένδικων μέσων, το επιτρεπτό των προβαλλομένων λόγων και ο χρόνος της άσκησης κρίνονται σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κατά το χρόνο που δημοσιεύεται η απόφαση. Στα ένδικα μέσα που είχαν ασκηθεί κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 518 παρ.2, 545 παρ.5 και 564 παρ.3 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από την εισαγωγή του. Οι προθεσμίες που καθορίζονται από τις διατάξεις αυτές αρχίζουν από την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου.

Άρθρο 25

Μεταβατικό δίκαιο για την εκδίκαση των ένδικων μέσων

1. Οι διατάξεις των άρθρων 501, 502, 511 έως 517, 538 έως 543, 522 έως 562 ΚΠολΔ εφαρμόζονται στις αποφάσεις που εκδίδονται από την εισαγωγή του.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 495 έως 500 ΚΠολΔ, εφαρμόζονται στα ένδικα μέσα που ασκούνται από την εισαγωγή του.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 506 έως 510, 524 έως 537, 548 έως 551, 568 έως 582 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στα ένδικα μέσα που είχαν ασκηθεί πριν από την εισαγωγή του.

Άρθρο 26

Μεταβατικό δίκαιο για τις γαμικές διαφορές

1. Τα άρθρα 593 έως 597 ΚΠολΔ εφαρμόζονται στις αγωγές που ασκούνται από την εισαγωγή του.

2. Τα άρθρα 592, 598 έως 607 και 611 έως 613 εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

Άρθρο 27

Υπαγωγή του χωρισμού των συζύγων στις γαμικές διαφορές

Με την επιφύλαξη τω διατάξεων του ουσιαστικού δικαίου δικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 593 έως 613 ΚΠολΔ και οι διαφορές που αφορούν το χωρισμό από τραπέζης και κοίτης.

Άρθρο 28

Μεταβατικό δίκαιο για τις διαφορές γονέων και τέκνων

Τα άρθρα 614 έως 622 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

Άρθρο 29

Διαταγή πληρωμής για εγγραφή υποθήκης ή τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη

1. Αν κατά διαταγής πληρωμής χρηματικής απαίτησης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή ή η ανακοπή που ασκήθηκε απορριφθεί τελεσίδικα, η διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο για εγγραφή υποθήκης.

2. Αν έχει εγγραφεί προσημείωση για να ασφαλιστεί απαίτηση για την οποία εκδόθηκε διαταγή πληρωμής, η προσημείωση μετατρέπεται σε υποθήκη, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.1.

Άρθρο 30

Μεταβατικό δίκαιο για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους.

Το β. διάταγμα της 29/31 Δεκεμβρίου 1953 "περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών του νομ. διατάγματος της 13/29 Σεπτεμβρίου 1925 περί εκδικάσεως των εκ συναλλαγματικών και εμπορικών ή μη γραμματίων εις διαταγήν διαφορών", όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καταργείται, οι δίκες όμως που είναι εκκρεμείς με βάση τις διατάξεις του ίδιου διατάγματος κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ εξακολουθούν να δικάζονται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης κατά τα άρθρα 1 έως 15 του βδ που καταργείται.

Άρθρο 31

Μεταβατικό δίκαιο για εξώσεις με το ν. ΒΧΗ'

Το διάταγμα της 24/30 Δεκεμβρίου 1943 "περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του νόμου ΒΧΗ' του 1899 "περί εξώσεως δυστροπούντων μισθωτών", όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καθώς και όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην εφαρμογή των διατάξεών του καταργούνται, οι δίκες όμως που είναι εκκρεμείς με βάση τις διατάξεις του ίδιου διατάγματος κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ εξακολουθούν να δικάζονται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης κατά τα άρθρα 1 έως 9 του διατάγματος που καταργείται.

Άρθρο 32

[Η εξωστική αγωγή ως υποκατάστατο της καταγγελίας]

Καταργήθηκε έμμεσα με το νεότερο άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ.

Άρθρο 33

Κατάργηση κανόνων διαφορών από οροφοκτησία

Το άρθρο 11 του νόμου 3741 της 4/9 Ιανουαρίου 1929 "περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" καταργείται, οι δίκες όμως που είναι εκκρεμείς έως την εισαγωγή του ΚΠολΔ, δικάζονται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης κατά τις διατάξεις του άρθρου που καταργείται.

Άρθρο 34

Κατάργηση των κανόνων για διαφορές από αγοραπωλησία καπνού

1. Η περίπτωση 8 του άρθρου 2 του νόμου 4672 της 5/9 Μαΐου 1930 "περί ρυθμίσεως των αγοραπωλησιών καπνού" αντικαθίσταται ως εξής:

"8.Κάθε άλλον όρο που δεν είναι αντίθετος προς τους προηγούμενους όρους".

2. Το άρθρο 6 του νόμου 4672/1930 καταργείται, οι δίκες όμως που είναι εκκρεμείς έως την εισαγωγή του ΚΠολΔ δικάζονται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης κατά τις διατάξεις του άρθρου που καταργείται.

Άρθρο 35

Κατάργηση δικονομικών κανόνων για περιπτώσεις μετανάστευσης και αποδημίας

Τα άρθρα 27 έως 32 του νόμου 2475 της 24 Ιουλίου/17 Σεπτεμβρίου 1920 "περί μεταναστεύσεως και αποδημίας" καταργούνται, οι δίκες όμως που είναι εκκρεμείς έως την εισαγωγή του ΚΠολΔ, δικάζονται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων που καταργούνται.

Άρθρο 36

Αρμοδιότητα σε περίπτωση εξωστικής αγωγή για ανοικοδόμηση

1. Όλες οι διαφορές οι οποίες κατά τις διατάξεις του βδ της 23/23 Σεπτεμβρίου 1948 "περί εκτελέσεως της παρ.2 του άρθρου 4 του ψηφίσματος ΚΗ/1947 "περί παροχής διευκολύνσεων δια την υπό ιδιωτών ανοικοδόμησιν", όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε, υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών κατά τη διαδικασία του νόμού ΒΧΗ', από την εισαγωγή του ΚΠολΔ δικάζονται από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των άρθρων 647 έως 622 ΚΠολΔ. οι ειδικές δικονομικές διατάξεις του βδ διατηρούνται σε ισχύ και αρκεί πιθανολόγηση των πραγματικών ισχυρισμών.

2. Η παρ.4 του άρθρου 3 του βδ που αναφέρεται στην παρ.1 καταργείται.

3. Οι διαφορές που αναφέρονται στην παρ.6 του άρθρου 3 και στην παρ.4 του άρθρου 9 του βδ/τος που αναφέρεται στην παρ.1 δικάζονται από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των άρθρων 647 έως 662 ΚΠολΔ. Οι ειδικές δικονομικές διατάξεις των άρθρων αυτών διατηρούνται και αρκεί πιθανολόγηση των πραγματικών ισχυρισμών. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

4. Η αναστολή εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 3 του βδ που αναφέρονται στην παρ.1 χορηγείται από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και τηρούνται οι ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. αυτή.

5. Οι δίκες που είναι εκκρεμείς στα δικαστήρια που αναφέρονται στις παραγρ. 1, 3 και 4 κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ συνεχίζονται στα δικαστήρια αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν έως την εισαγωγή του ΚΠολΔ.

Άρθρο 37

Μεταβατικό δίκαιο για τις εργατικές διαφορές

Το βδ της 1/1 Αυγούστου 1920 "περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του νόμου Γΐ ΟΔ "περί εκδικάσεως των μεταξύ εργατών και εργοδοτών διαφορών κ.λ.π.", όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην εφαρμογή των διατάξεών του και όλες γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στην εκδίκαση διαφορών του άρθρου 663 ΚΠολΔ καταργούνται, οι δίκες όμως που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ δικάζονται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις.

Άρθρο 38

Μεταβατικό δίκαιο για τις διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας

Όλες οι διατάξεις οι σχετικές με την εκδίκαση των διαφορών που αναφέρονται στο άρθρο 677 του ΚΠολΔ καταργούνται, οι δίκες όμως που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ δικάζονται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης κατά τις καταργούμενες διατάξεις.

Άρθρο 39

Καταργούμενοι και διατηρούμενοι κανόνες για ασφαλιστικά μέτρα

Καταργούνται από την εισαγωγή του ΚΠολΔ όλες οι διατάξεις του δικαίου που ίσχυε έως τότε για προφυλακτικά, προσωρινά ή συντηρητικά μέτρα. Κατ' εξαίρεση διατηρείται η ισχύς των διατάξεων για διορισμό προσωρινού επιτρόπου ή κηδεμόνα, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 24 έως 31 του νόμου ΨΜΒ/1862 "περί συστάσεως φρενοκομείων".

Άρθρο 40

Μεταβατικό δίκαιο για τη μεταρρύθμιση ή ανάκληση ασφαλιστικών μέτρων

Η μεταρρύθμιση ή η ανάκληση ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή διαταχθεί κατά τις διατάξεις του δικαίου που ίσχυε έως την εισαγωγή του ΚΠολΔ γίνεται κατ' εφαρμογή των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Αν το δικαστήριο που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα είναι ο πρόεδρος πρωτοδικών, αρμόδιο για τη μεταρρύθμιση ή την ανάκλησή τους είναι το μονομελές πρωτοδικείο.

Άρθρο 41

Εφαρμογή κανόνων για υποθήκη και στις προσημειώσεις

Οι σχετικές με την υποθήκη διατάξεις του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στην προσημείωση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Το ίδιο ισχύει και για τις διατάξεις του νόμου για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων.

Άρθρο 42

Ποινικοποίηση της εναντίωσης στην προσωρινή ρύθμιση της νομής

Κάθε παραβίαση από τους διαδίκους των αποφάσεων που διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση της νομής ή της κατοχής, ανεξάρτητα από τις άλλες συνέπειές της, τιμωρείται και με την ποινή του άρθρου 167 ΠΚ.

Άρθρο 43

Υλική αρμοδιότητα για την εξαγορά της χωριστής κυριότητας

Από την εισαγωγή του ΚΠολΔ, το μονομελές πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου δικάζει, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ, την αίτηση εξαγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 61 ΕισΝΑΚ.

Άρθρο 44

Υπαγωγή των πτωχευτικών υποθέσεων στην εκούσια δικαιοδοσία

1. Οι πτωχευτικές υποθέσεις που δικάζονται κατά την ΠολΔ που ίσχυε πριν από τον κώδικα πολ. δικονομίας κατά την επ' αναφορά διαδικασία, υπάγονται στην αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου και δικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 επ.

2. Οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 764 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στον πρώτο βαθμό.

Άρθρο 45

Κατάργηση προγενέστερων κανόνων για την κήρυξη αξιογράφων ως ανίσχυρων

Οι διατάξεις των άρθρων 85 έως 86 του νόμου 5325 της 9/16 Μαρτίου 1932 "περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν", των άρθρων 64 έως 66 του νόμου 5960 της 23/23 Δεκεμβρίου 1933 "περί επιταγής" και των άρθρων 81 έως 86 του νόμ. διατάγματος της 17 Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανώνυμων εταιριών" από την εισαγωγή του ΚΠολΔ καταργούνται και σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τίτλου εις διαταγήν εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 843 έως 860.

Άρθρο 46

Διατηρούμενοι κανόνες διαιτησίας

Οι διατάξεις συμβάσεων για διαιτησία διαφορών δικαίου που είναι κυρωμένες με νόμο εξακολουθούν να ισχύουν, όπως και οι διατάξεις των νόμων που τις τροποποιούν ή τις συμπληρώνουν. Στις διαιτησίες που αρχίζουν μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού εφαρμόζονται τα άρθρα 867 επ. ΚΠολΔ, εφόσον δεν είναι αντίθετα προς τις διατάξεις της σύμβασης ή των νόμων που την τροποποιούν ή τη συμπληρώνουν.

Άρθρο 47

Μεταβατικό δίκαιο για τη διαιτησία

1. Τα άρθρα 867 έως 885 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις συμφωνίες διαιτησίας που συνομολογήθηκαν πριν από την εισαγωγή του, εφόσον κατά τις διατάξεις του δικαίου που ίσχυε πριν από την εισαγωγή του ΚΠολΔ δεν πέρασε η προθεσμία της ισχύος των συμφωνιών διαιτησίας ή της έκδοσης των διαιτητικών αποφάσεων.

2. Τα άρθρα 886 έως 891 του ΚΠολΔ, εφαρμόζονται στις διαιτητικές διαδικασίες που αρχίζουν μετά την εισαγωγή του.

3. Τα άρθρα 892-900 του ΚΠολΔ εφαρμόζονται στις διαιτητικές αποφάσεις που συντάσσονται και υπογράφονται μετά την εισαγωγή του.

Άρθρο 48

Κατάργηση των κανόνων για τις διαιτησίες των επιμελητηρίων

Οι διατάξεις για τη διαιτησία των επιμελητηρίων καταργούνται, όπως και κάθε άλλη διάταξη για εκούσια διαιτησία. Αν κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ έχει αρχίσει η διαιτητική διαδικασία, συνεχίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που καταργούνται.

Άρθρο 49

Προϋποθέσεις για έγκυρη κατάρτιση διαιτητικής συμφωνίας από το δημόσιο

1. Το δημόσιο μπορεί να συνομολογήσει συμφωνία διαιτησίας μόνο εγγράφως ύστερα από γνωμοδότηση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου και απόφαση του υπουργού των οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού. Με τον ίδιο τρόπο το δημόσιο ορίζει τους διαιτητές του.

2. Οι προθεσμίες των άρθρων 873 έως 876 του ΚΠολΔ είναι ενός μηνός, αν πρόκειται για συμφωνίες διαιτησίας που συνομολογήθηκαν από το δημόσιο.

Άρθρο 50

Μεταβατικό δίκαιο για την αναγκαστική εκτέλεση

1. Οι σχετικές με την αναγκαστικής εκτέλεση διατάξεις του ΚΠολΔ εφαρμόζονται στις εκτελέσεις που αρχίζουν από την εισαγωγή του. Η αναγκαστική εκτέλεση θεωρείται ότι άρχισε από τότε που επιδόθηκε η επιταγή σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 1000 και 1009 έως 1012 του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις εκτελέσεις που έχουν ήδη αρχίσει πριν από την εισαγωγή του. Οι διατάξεις των άρθρων 1034 ως 1046 του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις αναγκαστικές διαχειρίσεις που επιβλήθηκαν πριν από την εισαγωγή του.

3. Η προθεσμία αναγγελίας κατά τα άρθρα 972 παρ.1 και 999 παρ.4 ΚΠολΔ ισχύει και για την αναγγελία του δημοσίου και δεν εφαρμόζέται ως προς αυτό η διάταξη του άρθρου 10 του κ.δ. της 26 Ιουνίου/10 Ιουλίου 1944 "περί κώδικος νόμου περί δικών του δημοσίου".

Άρθρο 51

Καταργούμενες ειδικές διατάξεις του προγενέστερου δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης

Από την εισαγωγή του ΚΠολΔ καταργούνται

1) οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν την προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά την πολιτική δικονομία για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, διατηρούνται όμως σε ισχύ οι διατάξεις για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων,

2) οι διατάξεις νόμων που ορίζουν ότι τα προνόμια που οι ίδιες προβλέπουν υπερισχύουν από το προνόμιο των εξόδων της αναγκαστικής εκτέλεσης,

3) οι διατάξεις νόμων που αποκλείουν την προσωρινή εκτέλεση κατά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι διατάξεις που ορίζουν ότι η προθεσμία ή η άσκηση αναίρεσης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα για την αναγκαστική εκτέλεση,

4) οι διατάξεις νόμων που επιβάλλουν άδεια του δικαστηρίου για την επιβολή κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, αν και ο δανειστής έχει τίτλο εκτελεστό,

5) οι διατάξεις του άρθρου 19 του αν 2514 της 24 Αυγούστου/4 Σεπτεμβρίου 1940 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί μεταλλείων διατάξεων",

6) οι διατάξεις του αν 1519 της 17/19 Δεκεμβρίου 1938 "περί αναγκαστικής εκτελέσεως και συντηρητικών μέτρων επί περιουσίας αλλοδαπών κρατών".

Άρθρο 52

Διατηρούμενοι ειδικοί κανόνες

Διατηρούνται σε ισχύ:

1) οι διατάξεις του άρθρου 79 του νδ της 31 Δεκεμβρίου 1923 "περί του καταστατικού νόμου της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος",

2) οι διατάξεις των άρθρων 45 έως 57 του ν.δ. 3077 της 6/11 Οκτωβρίου 1954 "περί γενικών αποθηκών",

3) οι διατάξεις του νδ της 17 Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών" που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση για ικανοποίηση απαιτήσεων που ασφαλίζονται με ενέχυρο ή υποθήκη, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 60, 63, 92 και 94, οι οποίες καταργούνται από την εισαγωγή του ΚΠολΔ,

4) οι διατάξεις του νόμου 4332 της 10/16 Αυγούστου 1929 "περί κυρώσεως της μεταξύ ελληνικού δημοσίου και εθνικής τραπέζης της Ελλάδος συμβάσεως κ.λ.π.", όπως τροποποιήθηκε, που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση για ικανοποίηση απαιτήσεων της αγροτικής τράπεζας,

5) οι διατάξεις που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση του νδ 1038 της 10/17 Αυγούστου 1949 "περί κυρώσεως της από 12 Νοεμβρίου 1948 και της τροποποιητικής και συμπληρωματικής ταύτης από 15 Απριλίου 1949 συμβάσεως διά γεωργικά και βιομηχανικά δάνεια και περί ειδικών επί των εν λόγω δανείων διατάξεων", που κυρώθηκε με το νδ 1198 της 9/19 Οκτωβρίου 1949, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ. 2941 της 31 Ιουλίου/9 Αυγούστου 1954 "περί κυρώσεως των υπ. αριθ. 2/29.3.1952, υπ. αριθ. 3/15.9.1952 και υπ. αριθ. 4/18.6.1954 τροποποιητικών και συμπληρωματικών συμβάσεων διά γεωργικά και βιομηχανικά δάνεια κλπ",

6) οι διατάξεις του νδ 3441 της 12/12 Νοεμβρίου 1955 "περί επεκτάσεως επί του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως των διατάξεων του ν.δ. "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών",

7) οι διατάξεις των νόμων που προβλέπουν τη διαδικασία της συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης καπνού,

8) οι διατάξεις του άρθρ. 15 του β.δ. της 24 Ιουλίου/25 Αυγούστου 1920 "περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων",

9) οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν το ακατάσχετο επιδομάτων ή βοηθημάτων που χορηγούνται σε επαγγελματίες ή πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια,

10) οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό ή το ακατάσχετο αρχαιολογικών αντικειμένων, ιστορικών κειμηλίων και κτημάτων που διατηρούνται από ιστορικούς ή άλλους λόγους,

11) οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν τις προϋποθέσεις, με τις οποίες είναι δυνατή η κατάσχεση των απαιτήσεων εργολάβων,

12) οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν το ακατάσχετο της εγγυοδοσίας για ειδικό σκοπό,

13) οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 1023 "περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως" που κωδικοποιήθηκε με το βδ της 8/10 Οκτωβρίου 1920,

14) οι διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 3632 της 17/26 Ιουλίου 1928 "περί χρηματιστηριακών αξιών",

15) οι διατάξεις του άρθρ 16 του νόμου 841/1948 "περί ταχυδρομικών δεμάτων",

16) οι διατάξεις του άρθρου 11 του νδ 4114/1960 "περί κώδικος περί του ταμείου νομικών" όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις των άρθρων 3 παρ.8 του ν 1653/1986 και 36 του ν 2214/1994, που αφορούν τη δημοσίευση προγράμματος πλειστηριασμού ο οποίος διεξάγεται στην περιφέρεια του τέως δήμου Αθηναίων και που εφαρμόζονται σε κάθε πλειστηριασμό που διεξάγεται στην περιφέρεια της τέως διοικήσεως πρωτευούσης,

17) οι διατάξεις του άρθρου 8 του διατάγματος της 24/30 Δεκεμβρίου 1943 "περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του νόμου ΒΧΗ/1899" "περί εξώσεως των δυστροπούντων μισθωτών", όπως τροποποιήθηκε, ως προς την αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που εκδόθηκαν σε δίκες εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ,

18) οι διατάξεις των άρθρων 22 ν 3693/1957, 19 αν 1715/1951, 8 και 22 αν 1539/1938 και 125 και 126 αν 2039/1939,

19) ο νόμος 4112/1929,

20) ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν την κατάσχεση και εκχώρηση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών,

21) διατάγματα που καθορίζουν το συνηθισμένο τόπο πλειστηριασμού. ο υπουργός δικαιοσύνης εξουσιοδοτείται να τα τροποποιεί και να εκδίδει τέτοια διατάγματα στο μέλλον,

22) οι διατάξεις του άρθρου 6 του νδ 4001/1959.

Άρθρο 53

Καταργούμενες διατάξεις του αστικού κώδικα

Τα άρθρα 105 παρ.2, 205, 521, 1275, 1310, 1377, 1473 και 1889 ΑΚ, καθώς και τα άρθρα 126 και 127 του ΕισΝΑΚ καταργούνται.

Άρθρο 54

Αντικατάσταση του Α.Κ. 2025

Το άρθρο 2025 ΑΚ αντικαθιστάται ως εξής: "Ο κληρονόμος ασκεί τις αξιώσεις της κληρονομίας. Ο εκτελεστής της διαθήκης ασκεί τις αξιώσεις της κληρονομίας και ενάγεται για τις αξιώσεις κατά της κληρονομίας, εφόσον έχει τη διαχείριση της κληρονομίας ή των σχετικών αξιώσεων".

Άρθρο 55

Αντικατάσταση του Α.Κ. 606

Το άρθρο 606 ΑΚ αντικαθιστάται ως εξής:

"Αν τα εισκομισθέντα απομακρύνθηκαν από το μίσθιο και μεταφέρθηκαν αλλού, το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή υπάρχει μόνο εφόσον αυτός μέσα σε ένα μήνα αφότου πληροφορήθηκε την απομάκρυνσή τους, τα κατέσχε αναγκαστικώς ή εκτέλεσε απόφαση που διατάζει την συντηρητική κατάσχεση ή τη δικαστική μεσεγγύησή τους".

Άρθρο 56

Αντικατάσταση των Α.Κ. 1274, 1323, 1330

1. Το άρθρο 1274 ΑΚ αντικαθίστανται ως εξής: "Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης γίνεται μόνο ύστερα από δικαστική απόφαση".

2. Το άρθρο 1323 ΑΚ αντικαθίστανται ως εξής: "Απόσβεση της προσημείωσης επέρχεται από τους λόγους που ισχύουν και για την υποθήκη καθώς και

1) με την ανάκληση της απόφασης που διέταξε την προσημείωση,

2) αν μέσα σε ενενήντα ημέρες από την τελεσίδικη απόφαση που επιδικάζει την απαίτηση δεν τράπηκε σε υποθήκη".

3. Το άρθρο 1330 ΑΚ αντικαθίσταται ως εξής: "Η προσημείωση εξαλείφεται

1) με συναίνεση του δανειστή, που παρέχεται όπως και στην εξάλειψη της υποθήκης,

2) αν προσαχθεί απόφαση που ανακαλεί την απόφαση, που είχε διατάξει την εγγραφή της ή η απόφαση που διατάζει την εξάλειψή της,

3) αν από την τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησης πέρασαν ενενήντα ημέρες χωρίς η προσημείωση να τραπεί σε υποθήκη".

Άρθρο 57

Προσθήκη στο Α.Κ. 1647

Οι παρ.1 έως 4 καταργήθηκαν με το ν 1329/1983.

5. Στο τέλος του άρθρου 1647 ΑΚ προσθέτεται το εξής: "7. να συνομολογεί εξώδικη διανομή".

Άρθρο 58

Καταργούμενες διατάξεις του ΚΙΝΔ

Τα άρθρα 210, 212, 213, 215, 216, 217 και 218 του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου καταργούνται.

Άρθρο 59

Διοικητική κατάσχεση αεροσκάφους

1. Το άρθρο 65 του νόμου 5017 της 11/13 Ιουνίου 1931 "περί πολιτικής αεροπορίας" καταργείται.

2. Το άρθρο 66 του νόμου 5017/1931 "περί πολιτικής αεροπορίας" στο οποίο αναφερόταν και η παρ.2, όπως και όλες οι άλλες διατάξεις του ιδίου νόμου, καταργήθηκαν με το άρθρο 193 του ν 1815/1988 <<κύρωση του κώδικα αεροπορικού δικαίου)

Άρθρο 60

[Τροποποιήσεις του ν 602/1914 <<περί συνεταιρισμών>>]

Καταργήθηκε με το άρθρο 77 ν 1541/1985, ο οποίος στη συνέχεια καταργήθηκε με το άρθρο 55 παρ.1α του ν 2169/1993 <<αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κ.λπ.

Άρθρο 61

Τροποποιήσεις του ν 5367/1932 "περί εκτελέσεως δημοσίων έργων"

(Οι παρ.2 έως 4 και 7 του άρθρου 6 του νόμου 5367 της 7/18 Απριλίου 1932 "περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων", στις οποίες αναφερόταν η διάταξη καταργήθηκαν με το άρθρο 22 του νδ 1266/1972, το οποίο στη συνέχεια καταργήθηκε με το άρθρο 28 παρ.1α του ν 1418/1984.)

Άρθρο 62

Προξενική διαιτησία

Το εδάφ. ΙΙ της παρ.1 του άρθρου 89 του πδ της 18/21 Ιουλίου 1931 "περί κωδικοποιήσεως του νόμου 4952 περί οργανώσεως της κεντρικής πρεσβευτικής και προξενικής υπηρεσίας του υπουργείου εξωτερικών" αντικαθίστανται ως εξής:

"ΙΙ. Έχουν υποχρέωση να ενεργούν διαιτησίες, αν εκείνοι που έχουν συνάψει τη συμφωνία διαιτησίας είναι έλληνες".

Άρθρο 63

[Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις]

Καταργήθηκε με το άρθρο 31 παρ.1 του νδ 797/1971.

Άρθρο 64

Διατάξεις οργανισμού των δικαστηρίων

(Το άρθρο 64 καταργήθηκε με το άρθρο 111 παρ.1 εδάφ. στ' του ν 1756/1988, με εξαίρεση την παρ.4, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν 733/1977, η οποία έχει και ως εξής:)

4. Το εφετείο συγκροτείται από τρεις δικαστές, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος και από το γραμματέα, εκτός από τις περιπτώσεις που δικάζονται οι διαφορές του άρθρου 17 του ν.δ. 1266/71 "περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων", οπότε το εφετείο συγκροτείται από πέντε δικαστές.

Άρθρο 65

Αλφαβητικό βιβλίο αντικλήτων

Οι εκθέσεις που πριν αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός συντάχθηκαν στη γραμματεία του ειρηνοδικείου, για διορισμό ή ανάκληση ή αντικατάσταση ή παραίτηση αντικλήτου και τα αλφαβητικά κατά επώνυμα ευρετήρια που τηρήθηκαν για τις εκθέσεις αυτές αποστέλλονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τη γραμματεία του ειρηνοδικείου στη γραμματεία του πρωτοδικείου όπου υπάγεται το ειρηνοδικείο και αυτή, μόλις λάβει, τα καταχωρίζει στο ειδικό αλφαβητικό κατά ονοματεπώνυμο βιβλίο που τηρεί.

Άρθρο 66

Εξωστική αγωγή χωρίς καταγγελία

Αν ο μισθωτής καθυστερήσει το μίσθωμα από δυστροπία, ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει να του αποδοθεί το μίσθιο όσο διαρκεί η μίσθωση, και αν δεν την κατάγγειλε κατά το άρθρο 597 ΑΚ. Η άσκηση της αγωγής στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ως καταγγελία της σύμβασης.

Άρθρο 67

Μεταβατικό δίκαιο του Κ.Πολ.Δ. 501

Στις ανακοπές που ασκήθηκαν εμπρόθεσμα κατά ερήμην αποφάσεων, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση έως τη δημοσίευση αυτού του νόμου, καθώς και σε όσες ανακοπές ασκηθούν στο εξής, εφαρμόζεται το άρθρο 501 του ΚΠολΔ όπως τροποποιείται.

Άρθρο 68

Κύριος διαδικαστικών πράξεων που έγιναν στο μεταβατικό διάστημα με την παλιά δικονομία

Οι διαδικαστικές πράξεις γενικά που ενεργήθηκαν για υποθέσεις εκκρεμείς κατά την 16 Σεπτεμβρίου 1968 είναι έγκυρες, είτε εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του ΚΠολΔ είτε οι διατάξεις της πολιτικής δικονομίας που ίσχυσε προηγουμένως. Για τις υποθέσεις αυτές η διαδικασία διεξάγεται στο εξής κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ, εκτός αν ορίζει διαφορετικά αυτός ο εισαγωγικός νόμος.

Άρθρο 69

Μεταβατικό δίκαιο μετά το νδ 958/1971

1. Υποθέσεις εκκρεμείς που δεν συζητήθηκαν εκδικάζονται κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ όπως αυτές τροποποιούνται. Το δικαστήριο όπου εκκρεμούν διατάζει, με απόφασή του που εκδίδεται την ημέρα της ορισμένης δικασίμου, να γραφούν για άλλη δικάσιμο στο πινάκιο του αρμοδίου δικαστηρίου. η εγγραφή αυτή ισοδυναμεί με κλήτευση για τους διαδίκους που δικάζονται κατ' αντιμωλίαν ή νομίμως ερήμην. Κάθε διάδικος μπορεί, πριν εκδοθεί τέτοια απόφαση, να φέρει με κλήση την υπόθεση για να συζητηθεί.

2. Οι υποθέσεις που συζητήθηκαν στον εισηγητή του άρθρου 296 είτε εκδόθηκε, είτε δεν εκδόθηκε μη οριστική απόφαση, εξακολουθούν να δικάζονται κατά την ΚΠολΔ όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί. Ο πρόεδρος των πρωτοδικών μπορεί, όσο διαρκεί η αποδεικτική διαδικασία, να ορίσει, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, άλλο δικαστή ως αντικαταστάτη του εισηγητή. Όταν περατωθεί η αποδεικτική διαδικασία, η υπόθεση εισάγεται με κλήση για να συζητηθεί στο πολυμελές πρωτοδικείο, στη σύνθεση του οποίου παίρνει μέρος, αν είναι δυνατόν, ο πιο πάνω εισηγητής. Το άρθρο 297 παρ.1 και 2 του ΚΠολΔ δεν εφαρμόζεται εδώ.

3. Ανακοπές ερημοδικίας, τριτανακοπές και αναψηλαφήσεις κατά των αποφάσεων του εισηγητή, που εκδόθηκαν ή που θα εκδοθούν εισάγονται στο εξής για συζήτηση στο πολυμελές πρωτοδικείο.

Άρθρο 70

Μεταβατικό δίκαιο του νδ 958/1971 για τις πτωχευτικές υποθέσεις

Υποθέσεις πτωχευτικές που εκκρεμούν ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου και δεν συζητήθηκαν, εισάγονται με κλήση για συζήτηση στο πολυμελές πρωτοδικείο και εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 69 παρ.1 εδάφ. δεύτερο και τρίτο αυτού του ΕισΝΚΠολΔ. Οι υποθέσεις που συζητήθηκαν εξακολουθούν να υπάγονται στο μονομελές πρωτοδικείο εωσότου αυτό εκδώσει οριστική απόφαση.

Άρθρο 71

Περιορισμένη απαλλαγή των εργατικών διαφορών από το δικαστικό ένσημο

Στις εργατικές διαφορές, δεν καταβάλλεται το κατά το νόμο Γ#ΠΟΗ'/1912 (ΦΕΚ 3 Α'), όπως ήδη ισχύει, δικαστικό ένσημο, για το μέχρι του ποσού της εκάστοτε και καθ' ύλην αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου αίτημα της αγωγής.

(Όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ.17 του ν 2479/97)

Άρθρο 72

Τροποποίηση του ν ΡΠΑ/1851 <<περί δικαστικών δαπανών>>

[Το άρθρο 72 Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ. καταργήθηκε με το άρθρο 113 (στ) του ν 1756/1988 - που αριθμήθηκε ως άρθρο 111, με το άρθρο 15 παρ.1 του ν 1868/1989.]

Για τις δικαστικές διακοπές ισχύουν ήδη τα άρθρα 11 και 27 του ν 1756/1988 όπως: α) το άρθρο 11 παρ.3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.3 του ν 1968/1991 και β) το άρθρο 27 παρ.3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ.5 του ν 1868/1989) που ορίζουν τα εξής:

Άρθρο 11 ν 1756/1988: <<Δικαστικό έτος - Δικαστικές διακοπές. 1. Το δικαστικό έτος αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.

2. Οι δικαστικές διακοπές αρχίζουν την 1 Ιουλίου και λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου.

3. Κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών συγκροτούνται ένα ή περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τις ανάγκες του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας. Προκειμένου περί ειρηνοδικείων ή πταισματοδικείων, τα τμήματα των διακοπών συγκροτούνται για όλη την περιφέρεια του οικείου πρωτοδικείου από τους ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες που υπηρετούν σ αυτά και οι οποίοι αναπληρούνται αμοιβαίως.

Η κατάρτιση των τμημάτων των διακοπών των ειρηνοδικών και πταισματοδικών γίνεται στα μεν ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία της περιφέρειας των Πρωτοδικείων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά από τις ολομέλειες των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων της έδρας, στα δε λοιπά από τις ολομέλειες των οικείων πρωτοδικείων.

Άρθρο 27 ν 1756/1988: <<Εκδίκαση υποθέσεων κατά τις δικαστικές διακοπές από τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια. 1 Στην περίοδο των διακοπών (1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου) τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια κατ' εξαίρεση δικάζουν:

α) ποινικές υποθέσεις,

β) υποθέσεις τις οποίες ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο χαρακτήρισε ως κατεπείγουσες, με σημείωσή του στην υποβαλλόμενη αίτηση. Ο ίδιος δικαστής μπορεί να επιτρέψει να διεξαχθεί κατά τη διάρκεια των διακοπών απόδειξη που δεν έχει αρχίσει, αν από την αναβολή κινδυνεύει να ματαιωθεί,

γ) υποθέσεις που αφορούν αα . ασφαλιστικά μέτρα και αναστολή εκτέλεσης, ββ. διαταγές πληρωμής και πιστωτικούς τίτλους, γγ. εργατικές διαφορές και δδ. απόδοσης της χρήσης του μισθίου.

2. Κατά το μήνα Αύγουστο τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια δικάζουν μόνο:

αα. ποινικές υποθέσεις που εκδικάζονται με την διαδικασία των άρθρων 417 - 427 του κώδικα ποινικής δικονομίας, ή για τις οποίες προβλέπεται προθεσμία εκδίκασης, ή αφορούν τον καθορισμό συνολικής ποινής, ή αιτήσεις ακύρωσης διαδικασίας και απόφασης, ή αιτήσεις αναβολής της δίκης ή διακοπής της ποινής, ή αντιρρήσεις ή αμφιβολίες για την εκτέλεση ποινής και την ανασταλτική δύναμη ενδίκου μέσου.

ββ. αιτήσεις για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, ή την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων.

3. Η ολομέλεια του δικαστηρίου καταρτίζει τα τμήματά του και ο εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία τα τμήματά της για το διάστημα των διακοπών, ανάλογα με την κίνησή τους και τον αριθμό των λειτουργών τους.

Η απόφαση υποβάλλεται το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου στον Υπουργό Δικαιοσύνης ο οποίος έχει δικαίωμα, εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημέρα που έχει περιέλθει σ' αυτόν, να την παραπέμψει για συμπλήρωση, τροποποίηση ή ακύρωση στο αντίστοιχο όργανο του αμέσως ανωτέρου δικαστηρίου ή εισαγγελίας. Προκειμένου για διοικητικά εφετεία ο Υπουργός της Δικαιοσύνης έχει δικαίωμα να παραπέμψει για μία μόνο φορά στην απόφαση με τις υποδείξεις του για συμπλήρωση, τροποποίηση ή ακύρωση στην ολομέλεια αυτού του δικαστηρίου.

4. Η αναπλήρωση του ανακριτή κατά το διάστημα των διακοπών γίνεται με πράξη του προέδρου του δικαστηρίου.

5. Οι δικαστικοί λειτουργοί που αναπληρώνονται από την έδρα τους κατά τη διάρκεια των διακοπών οφείλουν να δηλώνουν στο δικαστή ή τον εισαγγελέα που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία αντιστοίχως τον τόπο της διαμονής τους.

6. Αν κατά τη διάρκεια των διακοπών ανακύψει αναπόφευκτη υπηρεσιακή ανάγκη, μπορεί να ανακληθούν από τις διακοπές τους:

α. Οι δικαστές, από το δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο.

β. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί, από τον εισαγγελέα που διευθύνει την οικεία ή την αμέσως ανώτερη εισαγγελία.>>

Άρθρο 73

Αγωγή κακοδικίας εναντίον μη δικαστών

1. Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου, συμβολαιογράφου, διαιτητή, δικαστικού γραμματέα και δικαστικού επιμελητή υπάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο, κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ, πολυμελές πρωτοδικείο που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία.

2. Η αγωγή, που συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 216 εδάφ. 1 του ΚΠολΔ, πρέπει:

α) να περιέχει όλους τους λόγους, στους οποίους ο ενάγων στηρίζει την αγωγή κακοδικίας, και

β) να αναγράφει με ακρίβεια όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλείται για να αποδείξει τους λόγους, διαφορετικά επέρχεται ακυρότητα.

3. Στην αγωγή επισυνάπτονται:

α) τα αποδεικτικά έγγραφα που ο ενάγων επικαλείται για να υποστηρίξει τους λόγους της αγωγής, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα,

β) ειδικό πληρεξούσιο στο δικηγόρο που υπογράφει την αγωγή, αλλιώς είναι απαράδεκτη.

4. Αγωγή κακοδικίας επιτρέπεται μόνο αν στηρίζεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια ή αρνησιδικία και ο ενάγων ζημιώθηκε από τις τέτοιες πράξεις ή παραλείψεις.

5. Δεν επιτρέπεται αγωγή κακοδικίας όταν περάσουν έξι μήνες από την πράξη ή παράλειψη που επικαλείται ο ενάγων.

6. Αν η αγωγή κακοδικίας απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται να ασκηθεί νέα αγωγή για την ίδια υπόθεση, για τους ίδιους ή άλλους λόγους, και ο ενάγων καταδικάζεται να πληρώσει τα έξοδα, και μπορεί να καταδικαστεί και σε χρηματική ποινή κατά το άρθρο 205 του ΚΠολΔ.

Άρθρο 74

Έναρξη ισχύος της κωδικοποιήσεως που έγινε με το νδ 958/1971

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας και ο εισαγωγικός νόμος του αρχίζουν να ισχύουν από τις 16 Σεπτεμβρίου 1968.

Άρθρο 75

Κωδικοποίηση πολιτικής δικονομίας

Με βδ που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του υπουργού δικαιοσύνης, θα κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας και του εισαγωγικού του νόμου, όπως ισχύουν τώρα και όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται από το νόμό αυτόν και θα μεταβληθεί και η αρίθμηση των άρθρων τους.

Άρθρο 76

Αφετηρία ισχύος

Αυτός ο νόμος αρχίζει να ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 1971, εκτός από την παρ.7 του άρθρου 53, τις παρ.3 και 4 του άρθρου 63 και τα άρθρα 69 και 73, που αρχίζουν να ισχύουν από τις 16 Σεπτεμβρίου 1971.

 Επιστροφή στους Κώδικες

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα