ΕΞΩΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα ανώτατα όρια των επιτρεπόμενων εξωτραπεζικών επιτοκίων από το 1946 μέχρι σήμερα. Στην πρώτη στήλη αναφέρεται η διάρκεια και η διάταξη, στη δεύτερη ο αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στην τρίτη το ανώτατο όριο του επιτρεπόμενου δικαιοπρακτικού επιτοκίου και στην τέταρτη του επιτοκίου Υπερημερίας.

 

 

Α’ ΦΕΚ

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

1.

Από 21.8.46 - 31.8.79

Βασιλ. Δ. 21/21.8.46

_____

10%

12%

2.

Από 1.9.79 - 10.10.79

Π.Υ.Σ. 127/31.8.79

203/1.9.79

19%

21%

3.

Από 11.10.79 - 29.10.90

Π.Υ.Σ. 145/28.9.79

ΠΥ.Σ. 193/17.12.79

233/11.10.79

287/28.12.79

143/30.10.90

23%

25%

4.

Από 30.10.90 - 17.9.92

ΠΔ/ΤΕ 2121/9.9.92

(ΠΔ/ΤΕ 1761/5.7.90)

162/30.9.92

(89/6.7.90)

32%

34%

5.

Από 18.9.92 - 20.10.92

ΠΔ/ΤΕ 2124/17.9.92

162/30.9.92

42%

44%

6.

Από 21.10.92 - 15.6.93

ΠΔ/ΤΕ 2137/20.10.92

174/29.10.92

37%

39%

7.

Από 16.6.93 - 30.9.93

ΠΔ/ΤΕ 2214/15.6.93

111/29.6.93

31%

33%

8.

Από 1.10.93 - 25.10.93

ΠΔ/ΤΕ 2253/1.10.93

170/1.10.93

34%

36%

9.

Από 26.10.93 - 15.5.94

ΠΔ/ΤΕ 2255/25.10.93

191/26.10.93

32%

34%

10.

Από 16.5.94 - 27.9.94

ΠΔ/ΤΕ 2304/16.5.94

80/15.5.94

35%

37%

11.

Από 28.9.94 - 30.3.95

ΠΔ/ΤΕ 2331/27.9.94

159/29.9.94

32%

34%

12.

Από 31.3.95 - 19.4.95

ΠΔ/ΤΕ 2356/31.3.95

71/13.4.95

30%

32%

13.

Από 20.4.95 - 30.7.95

Π.Υ.Σ. 136/4.4.95

76/20.4.95

28%

30%

14.

Από 31.7.95 - 21.4.96

ΠΔ/ΤΕ 2365/27.7.95

158/31.7.95

27%

29%

15.

Από 22.4.96 - 22.8.96

ΠΔ/ΤΕ 2386/19.4.96

74/30.4.96

26%

28%

16.

Από 23.8.96 - 16.2.97

Π.Υ.Σ. 261/20.8.96

193/23.8.96

23%

25%

17.

Από 17.2.97 - 12.5.97

ΠΔ/ΤΕ 2406/14.2.97

23/26.2.97

22%

24%

18.

Από 13.5.97 - 8.1.98

ΠΔ/ΤΕ 2411/12.5.97

94/22.5.97

21%

23%

19.

Από 9.1.98 - 30/3/1998

 

25%

27%

20.

Από 31.3.98 έως σήμερα

Π.Σ.Ν.Π. 1/30.3.98

 

21%

23%

Υπενθυμίζεται ότι ο τόκος υπερημερίας εξάγεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Κεφάλαιο x τοκοφόρες ημέρες x επιτόκιο διά 36.500.

1) Αρχικά υπολογίζουμε πόσες ημέρες παρήλθαν από τη δήλη ημέρα μέχρι την ημέρα πληρωμής, χωρίς να συνυπολογίσουμε τη δήλη ημέρα, για να βρούμε τις τοκοφόρες ημέρες.

2) Μετά πολλαπλασιάζουμε το κεφάλαιο με τις τοκοφόρες ημέρες.

3) Ότι βρούμε το πολλαπλασιάζουμε με το επιτόκιο.

4) Το αποτέλεσμα διαιρούμε με το 36.500 και βρίσκουμε τον τόκο. (Αν τα ποσά είναι μεγάλα και η αριθμομηχανή εμφανίζει λάθος, μπορούμε να παρεμβάλουμε το στάδιο 4 μεταξύ του 1 και του 2 ή του 2 και του 3).

Αν στο χρονικό διάστημα έχουν ισχύσει διαφορετικά επιτόκια (π.χ. από 1/1/98 μέχρι 28/4/98, τρία επιτόκια) υπολογίζουμε κάθε χρονική περίοδο με διαφορετικό επιτόκιο χωριστά.

Παράδειγμα με επιταγή που ήταν πληρωτέα στις 2/1/1998 με κεφάλαιο ύψους 100.000 δραχμών.

Α' περίοδος επιτοκίου: Από 3/1/98 έως και 8/1/98: 100.000 x 6 x 23 Έ 36.500 = 378 δρχ.

Β' περίοδος επιτοκίου: Από 9/1/98 έως και 30/3/98: 100.000 x 81 x 27 Έ 36.500 = 5.918 δρχ.

Γ' περίοδος επιτοκίου: Από 31/3/98 έως και 28/4/98: 100.000 x 29 x 27 Έ 36.500 = 2.145 δρχ.

Παναγιώτης Παπαδουλάκης

Επιστροφή στα Νομικά Κείμενα

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα